Skip to content
Block
Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimine ettevõttes
Töökeskkonna ohutuskultuur
Tookeskkonna hinnang
Tööohutuse analüüs ja puuduste väljaselgitamine
Tööohutuspoliitika väljatöötamine
Tööohutuspoliitika väljatöötamine ja elluviimine
Tooohutusalane_monitooring
Regulaarne seire ja konsultatsioon
Tookeskkonna riskianaluus
Ohutegurite väljaselgitamine ja riskide maandamine
Tööohutusdokumentide koostamine
Tööohutusalane dokumentatsioon
Tööohutusalased koolitused
Ettevõttesisesed tööohutuskoolitused