Skip to content

Tööohutusalane järelkontroll-monitooring

Tööohutusalase järelkontroll-monitooringu teenus ehk regulaarse seire ja konsultatsiooni leping on mõeldud ettevõtte tööohuriskide tuvastamiseks. Selle korral vaadatakse üle ettevõtte hooned, rajatised ja territoorium eesmärgiga tuvastada isikukaitsevahendite kasutamist, märgistuste ja töövahendite nõuetele vastavust. Samuti esmaabikapi sisude kontroll, absorbentaine olemasolu , müra-, valguse-, hapniku- jm mõõtmine kahtluse korral ja nõuetekohase märgistuse kontroll. Monitooringu tulemusena esitatakse teenuse tellijale tegevuste, järelduste, põhjenduste ja ettepanekute raport.

Tööohutusalase monitooringuteenuse vajaduse ja selle osutamise tingimuste kindlaks määramiseks on soovituslik eelnevalt läbi viia eksperthinnang, mille tulemusena esitatakse tellijale 10 tööpäeva jooksul kirjalik tegevuste, järelduste, põhjenduste ja ettepanekute raport koos tööohutusalase monitooringuteenuse hinnapakkumisega. Monitooringuteenuse lepingu sõlmimise korral on eksperthinnang tasuta, lepingust loobumise korral varem kokkulepitud hinnaga.

Monitooringu lepingu sõlmimise korral leiame tellijale oma spetsialistide hulgast halduri, kelle ülesanne on korraldada teie ettevõttes töökeskkonna monitooringut.

Tööohutusalase monitooringu hinna määramisel võetakse arvesse konkreetse objekti pindala, inimeste arvu, kaugust, raskusastet ja kontrolli vajaduse sagedust.

Tööohutusalane konsultatsiooni leping koosneb: 

Seire– monitooringuobjekti tööohutusalase olukorra perioodiline seire koos seiretulemuste esitamisega kirjaliku monitooringuraporti vormis, mis tagab pideva informeerituse Teie töökeskkonna olukorrast.

Nõustamine– lisatasuta tööohutusalane nõustamine telefoni teel ning teavitamine tööohutusala õigusaktides tehtavatest muudatustest ning uutest õigusaktidest.

Esindamine– osalemine Tellija esindajana riikliku tööinspektsioonijärelevalve ülevaatustes ja ettekirjutuste andmise menetluses.

Erisoodustused– soodushindadega optimaalseimate lahenduste pakkumine monitooringuobjekti töökeskkonna parendamiseks.