Veebilehe Kasutustingimused

Käesolevad kasutustingimused kehtivad Tööohutuse Infokeskus OÜ, registrikood 11944537, aadress Tartu maakond, Tartu linn, Vitamiini 6a, 51014 (edaspidi “Tööohutuse Indokeskus”) veebilehe www.ohutusinfo.ee (edasipidi “Veebileht”) kasutamisel.

Veebilehte külastades nõustute käesolevate kasutustingimustega. Kasutustingimustega mittenõustumisel palume Veebilehte mitte kasutada ja sellelt koheselt lahkuda.

1. Tehnilised tingimused

Püüame tagada veebilehe kõrge turvalisuse ja kasutusmugavuse ning veebilehel oleva teabe täpsuse ja asjakohasuse, kuid ei garanteeri teabe täpsust, asjakohasust või täielikkust. Tööohutuse Infokeskus ei vastuta veebilehe kasutamisel esinevate tehniliste takistuste ja sellest tulenevate kahjude eest, sealhulgas kui see on põhjustatud veebimajutuse, internetiteenuse pakkuja või muu teenusepakkuja tegevuse või tegevusetuse tõttu.

2. Intellektuaalne omand

Veebilehel olevad kaubamärgid, logod, tarkvara, autoriõigus ja domeeninimi on Tööohutuse Infokeskuse või teiste kolmandate isikute intellektuaalne omand. Tööohutuse Infokeskus ei anna intellektuaalse omandi õiguste kasutusõigusi, välja arvatud ulatuses, mis on vajalik Veebilehe kasutamiseks. Kasutaja ei tohi kopeerida ega teha üldsusele kättesaadavaks Veebilehe sisu ilma Tööohutuse Infokeskuse eelneva nõusolekuta.

3. Kasutustingimused ja nende muutmine

Tööohutuse Infokeskus võib muuta kasutustingimusi. Teade muutuste kohta avaldatakse Veebilehe keskkonnas.

4. Õigused ja vastutus

Tööohutuse Infokeskus ja klient vastutavad teineteise eest käesolevate kasutustingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahju eest Eesti Vabariigid kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

Te nõustute, et Veebilehele sisenemine ja selle kasutamine on teie omal vastutusel. Keelatud on kasutada Veebilehel pakutavaid teenuseid ebaviisakal, solvaval või ebaseaduslikul viisil. Klient kohustub kasutama Tööohutuse Infokeskusel on õigus piirata juurdepääsu Veebilehele või teha tehnilisi jm programmilisi muudatusi.

Tööohutuse Infokeskus ei vastuta kahju eest, mis võib tekkida Veebilehe kasutamise, kasutamise võimatuse, katkestuse, andmete muutumise, hävimise või kustutamise tõttu, kui selline sündmus leidis aset Tööohutuse Infokeskusest sõltumatutel põhjustel.

Veebileht võib sisaldada linke ja viiteid teistele veebilehtedele, mida omavad kolmandad osapooled, kelle üle Tööohutuse Infokeskusel puudub kontroll. Tööohutuse Infokeskus ei vastuta kolmandate osapoolte tegevuste eest. Teenuse osutajad on ise vastutavad oma tegevuste ja materjalide eest.

Tingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui eraisik ei ole rahul Tööohutuse Infokeskuse teenustega, siis on tal õigus pöörduda kasutustingimuste osas Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluse poole. Vaidluse läbivaatamine on komisjonis tasuta.

Kasutustingimustega seotud küsimuste korral palume saata kiri meiliaadressile Info@ohutusinfo.ee.

Shopping Cart
Scroll to Top