Skip to content

Riskianalüüsi teostamine

Tulenevalt Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 13 lõige 1 punkt 3 on tööandja kohustatud korraldama riskianalüüsi, mille käigus selgitab välja töökeskkonna ohutegurid ja hindab riske töötaja tervisele ja ohutusele. Vajadusel tuleb korraldada töökeskkonna parameetrite mõõtmine.

Riskide hindamine on töötervishoiu ja tööohutuse juhtimise süsteemi tegelik alus, mis aitab kindlaks teha õiged meetmed riskide vältimiseks ja pakub töötajatele õiget teavet ja  koolitust.

Riskianalüüsi eesmärk on läbi mõelda, mis võib teie töötajaid kahjustada ja teha otsus, kuidas seda kahju vältida. Riskide maandamine mõjutab töötaja tervist ja tema töövõimet ning seeläbi ettevõtte tulemuslikkust.

Riskianalüüs tuleb hoida pidevalt vastavuses olemasoleva töökeskkonnaga. Seadus nõuab uue riskianalüüsi koostamist kui töötingimused on muutunud, töövahendeid või tehnoloogiat on vahetatud või uuendatud, kui on ilmnenud uued andmed ohuteguri mõju kohta inimese tervisele, kui õnnetuse või ohtliku olukorra tõttu on riskitase esialgse tasemega võrreldes muutunud või kui töötervishoiu arst on tervisekontrolli käigus tuvastanud töötaja tööga seotud haigestumise.

Riskianalüüsi tegemise ühtne metoodika puudub. See koostatakse tööandja esindaja või vastava teenusepakkuja poolt või nende koostööna.

töökeskkonna riskianalüüsi teostamine

Riskianalüüsi viis sammu

1.Meeskonna moodustamine ja/või teenuse sisseostmine – olemasolevate riskide mõistmiseks on hea kaasata protsessi töötajaid ja nende esindajaid.

2. Ohutegurite väljaselgitamine ja vajadusel nende parameetrite mõõtmine – varasemate juhtumite ja napilt pääsemiste (iga teatatud suurema vigastuse kohta on 300 õnnetusohtlikku olukorda!?) analüüs, tervisestatistika ja töötervishoiu ja tööohutuse valdkonna asutuste nõuanded.

3. Töötaja tervist ja ohutust mõjutavate riskide hindamine arvestades töötaja tervist ja iga. Kes on ohustatud ja kuidas? Tähelepanuta ei tohi jätta eririske rasedatele ja rinnaga toitvatele töötajatele, alaealisele või puudega töötajale + ettevõtte külastajad, koostööpartnerid ja alltöövõtjad. 

4. Tulemuste analüüs ja realistliku tegevuskava koostamine puuduste kõrvaldamiseks (sisaldab kõikidel tegevusaladel ja juhtimistasanditel korraldatavaid tegevusi, vastutavaid isikuid ja ajakava).

5. Riskianalüüsi tulemuste kirjalik vormistamine, töötajatele kättesaadavaks muutmine ja säilitamine. Töötajate ja nende esindajate teavitamine  ohuteguritest, töökeskkonna riskianalüüsi tulemustest ja tervisekahjustuste vältimiseks rakendatavatest abinõudest. 

Miks valida teenusepakkuja? 

Riskianalüüsi tegemine ettevõttesiseselt võib tekitada olukorra, kus töötajad on oma töökeskkonnaga niivõrd harjunud, et ei märka kõiki ohte õigesti. Harjumuspärastes olukordades ja tööprotsessides ohtude nägemine on keerulisem ning olemasolevaid ohte võidakse alahinnata, mistõttu ohutegur jääb lõpuks kõrvaldamata. Kõrvaltvaataja pilgu läbi võib lahendus olla silmade all, kuid omad töötajad ei oska seda sellise pilguga vaadata.